PO Inteligentny Rozwój - MC2 Konsulting - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

fundusze UE na lata 2014-2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program zakłada realizację celów tematycznych nr:
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołóstwa i akwakultury.

Celem główny PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności
poprzez:
   • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
   • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych,
   • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego