PO Wiedza, Edukacja, Rozwój - MC2 Konsulting - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

fundusze UE na lata 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych.
Program zakłada realizację celów tematycznych nr:
8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Celem główny PO WER jest wzmocnienie reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia przez:
   • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
   • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych,
   • kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
   • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej,
   • realizację działań ukierunkowanych na osoby młode w wieku od 15-24 roku życia na rynku pracy, służących wdrożeniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego